La tecnologia més avançada per a la indústria alimentària

Aquesta tecnologia està basada en tècniques combinades d’electroporació + oxidació avançada + electrocloració, garantint la qualitat higienicosanitària de l’aigua i eliminant la utilització de productes químics.

El tractament es basa en l’anàlisi permanent dels paràmetres de l’aigua i de la tendència de l’aigua al voltant dels límits prefixats.

Avantatges per al gestor de la instal·lació

Sostenibilitat

Sense producció, emmagatzematge, maneig o abocament de productes químics.

Tranquil·litat

Monitorització i anàlisi de tots els paràmetres del procés.
Totalment operatiu de manera remota.
No requereix inversió econòmica perquè es tracta d’un servei instal·lat, operat i mantingut durant el temps de vigència del contracte de servei.

Estalvi

Millora l’eficàcia dels processos en què intervé l’aigua tractada.
Estalvi de fins a un 90% de l’aigua de reposició.
Sense consum ni addició de productes químics. Sense intervenció diària de personal de manteniment.
Reducció considerable de la terbolesa de l’aigua.

Avantatges per a la societat

Salut pública

Minimitza el risc de proliferació de Legionella i, per tant, de desenvolupament de legionel·losi.

Sostenibilitat i estalvi

Significatiu estalvi del consum d’aigua dels edificis i les indústries, així com l’eliminació de l’ús (fabricació i abocament) de productes químics.

Seguretat

Elimina la necessitat d’emmagatzemar i manipular productes químics, per la qual cosa propicia la reducció dels riscos laborals associats.

La simplificació dels processos de prevenció de Legionella propicia l’ús d’equips industrials de refrigeració aire/aigua, que són molt més eficients energèticament que altres tecnologies actuals.

Instal·lació controlada i monitoritzada assegurant el compliment de la normativa

Últims treballs de referència